Du är här: Startsidan / Kyrkan / Omdaning av kyrkan

Barkåkra kyrka är renoverad
Vill du veta mer om renoveringen?
Välkommen att läsa nedanstående text....


Historik:
Arbetet avlöper snabbare än beräknat och därför
kommer kyrkan att kunna öppna för gudstjänster i påsk.
Invigning av den nyrenoverade kyrkan sker den 15 april.RenoveringTidigare info:
Efter en lång process som startade redan år 2009 är nu omdaning 
och rengöring av kyrkan igång. Under tiden som detta pågår är kyrkan stängd och gudstjänster firas i våra församlingshem. 

Entreprenörerna för omdaning respektive rengöring  jobbar parallellt och därför kommer det att gå fortare att få kyrkan färdig. 

Vad ligger till grund för Barkåkra kyrkas planerade rengöring
och förändring?

Kyrkan skall år 2012 genomgå rengöring och konservering av
kalkmålningar och invändiga murytor. Detta har blivit godkänt av
alla instanser. Kyrkoantikvarisk ersättning utgår med 75% av
kostnaden.

Redan år 2009 väcktes i dåvarande kyrkoråd frågan om invändig
förändring då flera verksamheter upplevt att koret är trångt samt
att delar av kyrkorummet är svåråtkomligt för personer med
funktionsnedsättningar.

Förslaget från 2009 lyder i korthet:

 • Två bänkrader framme till vänster i långhuset tas bort. 
 • Dopfunten flyttas från koret till frigjord yta. 
 • En bänkrad på högra sidan i långhuset tas bort. 
 • Frilagda ytor ersätts med kalksten av samma utseende
  som intilliggande golv. 
 • Altarringen kläs om och förminskas 
  (ca 1 m på bredden och 80 cm på djupet). 
 • Den långa karmbänken byts ut mot lösa stolar. 

Dessa förslag är godkända av Länsstyrelsen då:
"de föreslagna förändringarna inte är av sådan art att de kan anses påverka kyrkorummets karaktär och kulturhistoriska värde negativt förutsatt att arbetena utföres varsamt och med hög kvalitet".

(Länsstyrelsen 433-2632-10)
Kyrkobyggnadsbidrag utgår från stiftet med 40% av kostnaden.

Historik:
Studerar man tidigare omändringar av kyrkan finner man att koret
som det ser ut idag blev klart så sent som år 1924. Dessförinnan
var det fasta bänkar i koret och en sakristia fanns utanför nuvarande
ytterväggar, se Jan Moens bok: Barkåkra - kyrkan, byarna, socknen.

Under våren 2011 har kyrkofullmäktige och representanter för de
anställda träffat representanter från Länsstyrelsen, stiftet och
arkitekter vid tre tillfällen för samråd kring omdaningen.
Det som behandlats vid dessa tillfällen har varit utformningen
av en fast ramp samt om det vore möjligt att ta bort
de fasta bänkarna i nykyrkan.

Vid kyrkorådets möte 2011-07-20 beslutades att inga tillägg till
2009 års förslag skall göras. Förslaget från 2009 har
Kyrkofullmäktige bordlagt 2011-04-28 och kommer pånytt att
behandla ärendet den 2011-09-15.


                         Faktaruta:

Ursprungsförslag  
(Enligt ansökan 2009-11-26
och bordlagt av Kyrkofullmäktige
2011-04-28; 10)

 • Två bänkrader i långhuset (till vänster när man tittar in i kyrkan) tas bort.  Dopfunten flyttas från koret till frigjord yta. 
   
 • En bänkrad i långhuset (till höger när man tittar  in i kyrkan) tas bort.  Ljusbäraren flyttas till frigjord yta. 
   
 • Frilagda ytor ersätts med kalksten av samma utseende som intilliggande golv. 
   
 • Altarringen kläs om och förminskas.
  (Cirka 1 meter på bredden och 80 centimeter på djupet). 
   
 • Den långa karmbänken byts ut mot lösa stolar (nyinköp).

Tillägg /komplettering

 • De fasta bänkarna i nykyrkan tas bort  ( Från KR 2011-03-02, återremmitterat till Kyrkorådet
  på Kyrkofullmäktige
  2011-04-28, 11).
   
 • Lösning på nivåskillnaden mellan kor och långhus (anpassning till olika funktionsnedsättningar;  arbetsmiljö).
   
 • Dopfuntens placering.

 

Information från ordförande i Kyrkorådet samt Kyrkofullmäktige
Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se