Du är här: Startsidan / Begravning

BEGRAVNING

OBS! Regeringen har fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare för att förhindra smittrisken av Covid-19.. Beslutet trädde i kraft på den 29 mars. I praktiken innebär det att kyrkan eller lokalen är full när 50 personer, inklusive personal, vistas i den. Det gäller alla typer av sammankomster, som gudstjänster och förrättningar.


Begravning

När någon har avlidit behöver vi ta avsked. Avskedet är betydelsefullt och det är viktigt att det blir rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma
i första rummet.

Bårtäcke
Vid begravning i Barkåkra kyrka finns möjlighet att låna ett bårtäcke utan kostnad. Meddela expeditionen/kyrkvaktmästarna om ni så önskar.

Bårtäcke från Barkåkra församling

Vad ingår i begravningsavgiften?
- Gravplats på allmän begravningsplats eller särskild begravningsplats.
- Gravsättning
- Kremering
- Transporter av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni,
   till krematorium och till begravningsplats.
-  Lokal där stoftet kan förvaras och visas
-  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
-  Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård          och underhåll - även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Krematorium
Barkåkra församling har inget krematorium utan anlitar Ängelholms krematorium.

I Barkåkra församling finns följande alternativ för gravsättning att välja bland:

Kistgravar
Kistgravsättning kan ske med eller utan anhöriga.
Ytor avsedda för kistbegravningar finns på nya kyrkogården och i mån av plats, även på den gamla kyrkogården .
Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet att mot särskild avgift förnya ytterligare 15 år.

Urngravar
Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. Anhöriga får komma till begravningsplatsen och tillsammans med personalen se ut en gravplats. Dag och tid för urngravsättning bokas i samråd med personalen på kyrkogårdsexpeditionen. Nya urngravplatser kan erbjudas i urnlunden på nya kyrkogården.

I urngraven finns vanligen plats för 4st urnor. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet att mot särskild avgift förnya ytterligare 15 år.

Minneslund
Gravsättning sker genom nedgrävning av askan. Skötselfritt alternativ där askan grävs ner anonymt i gravområdet och med en gemensam smyckningsplats. Ingen grav med gravrätt upplåtes och ingen markering görs om vart askan jordats. Minneslunden är inramad av rhododendronbuskar och idegranshäck.

Askgravlund
Skötselfritt alternativ utan minneslundens krav på anonymitet. Anhöriga deltar i gravsättningen och en bronsplatta med namnet på den gravsatta monteras på  minnestenen. Smyckningsplatsen är gemensam.

Gravsättning på annan ort
I mån av plats kan man få bli gravsatt på annan ort än där man är folkbokförd. Transport till annan församlings begravningsplats bekostas
av dödsboet.

Spridande av aska
För att sprida aska efter den avlidne på annan plats än allmän begravningsplats måste man ha tillstånd från Länsstyrelsen.
Vanligen kan man få tillstånd att sprida askan i havet.

OBS! Förändring i begravningslagen 2012
Torsdag den 15 mars tog riksdagen beslut om förändringar
i begravningslagen. Den förändring som påverkar både begravningsbranschen och allmänheten mest är att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad, från tidigare två månader. Lagändringen gäller dödsfall som inträffar från och med den 1 maj 2012.

Gravrätt
Ett dödsbo kan inte vara gravrättsinnehavare. Den som är innehavare av en kist- eller urngrav har gravrätt till graven. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev. Innehavaren är begravningsverksamhetens kontaktperson och antecknas i församlingens gravbok. Innehavaren är den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven och ansvarar för gravskötseln.

Gravvård/gravsten
Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med gravvård/gravsten efter godkännande från kyrkogårdschefen.

Gravskötsel
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av graven, vilket innefattar gravsten och planteringsyta. Församlingen kan åta sig att mot en årlig avgift ombesörja skötsel av graven.

Bårtäcke
Församlingen har ett bårtäcke som kan användas vid begravning.

 
Vill du läsa mer om begravning? Klicka på länken så kommer du till Svenska kyrkans centrala hemsida:
Mer om begravning

BEGRAVNINGSOMBUD

Personer som inte tillhör
Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingen sköter begravningsverksamheten.

För att tillgodose rättigheter
och önskemål för de folkbokförda
som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen förordnat ett ombud
som har till uppgift att företräda
dessa personer.

Begravningsombud för
Barkåkra församling är:

BrittMarie Hansson
Storgatan 81 A
262 35 Ängelholm
Tel. 073-358 64 88 
Bm.hansson75@gmail.com


Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se